LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJA (LGA)


Lietuvos geštalto asociacija (toliau vadinama LGA) yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti psichoterapeutus bei kitų profesijų ir specialybių žmones, dirbančius geštalto metodų/geštalto terapijos/geštalto psichoterapijos (toliau vadinama geštalto metodais) srityje arba besidominčius geštalto metodais.

• Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) profesinės praktikos ir etikos standartai yra aprobuoti Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT), kurią Europos psichoterapijos asociacija (EPA) pripažino Visos Europos Organizacija – EPA nare – vienintele organizacija atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą, kuri atitinka EPA kriterijus.

• Lietuvos geštalto asociacija, įkurta 1998 m., nuo 2000 m. yra Europos geštalto terapijos asociacijos narė, atstovaujanti Lietuvą Europos geštalto terapijos asociacijoje.

• 2009 m. kovo mėn. 24 d. Europos geštalto terapijos asociacija pripažino Lietuvos geštalto asociaciją tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.
 
• Lietuvos geštalto asociacija remiasi EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.


Savo veikloje mes remiamės šiais pagrindiniais geštalto principais:

1. Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas gali būti sveikas, kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto terapijos tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui vystytis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp individo ir jį supančios aplinkos.

2. Patyrimas. Mes didiname žmonių suvokimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiu supratimu.

3. Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai, kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikydami betarpišką dabarties momento sąmoningą išgyvenimą vartais į praeitį, dabartį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs ir aplinkos adekvatų suvokimą, vystymąsi ir augimą.

4. Žmogus kaip visuma. Žodis “Geštalt” verčiamas iš vokiečių kalbos reiškia užbaigtą formą, konfigūraciją, o laisvai verčiant - suvoktą visumą. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų, porą, grupę ar organizaciją, kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Siekdami adekvataus individo, poros, grupės ar organizacijos vystymosi ir augimo, mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų bei į visą visumą.


Pagrindiniai Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) tikslai ir veikla


Lietuvos geštalto asociacija:
• Vienija žmones, susijusius su geštalto metodais savo asmeninėse ir profesinėse srityse (psichoterapijos, psichologinio konsultavimo, organizacijų vystymo ir kitose socialinėse srityse).
• Skatina domėjimąsi geštalto metodais, rengia mokymo, teorinius ir praktinius užsiėmimus, seminarus, konferencijas, stovyklas, kelia asociacijos narių profesinį lygį.
• Skelbia periodines publikacijas, kaupia ir platina informacinę medžiagą geštalto terapijos srityje.
• Palaiko ryšius su kitomis geštalto asociacijomis ir organizacijomis.
• Atstovauja LGA narių interesus respublikinėse ir tarptautinėse organizacijose.
• Teikia metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, kitiems individams, grupėms, organizacijoms ir visuomenei.


LGA narystė

LGA skiriamos šios narystės rūšys: tiekrieji, asocijuoti ir garbės nariai.

  • LGA tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys geštalto metodų srityje arba artimai su ja susiję, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir mokantys nario mokestį; LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir gali būti renkami į LGA valdybą, revizijos komisiją ir į vadovaujančias pareigas. Tik LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti visuotiniame narių sussirinkime/suvažiavime.

  • LGA asocijuotais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, besidomintys geštalto metodais, palaikantys LGA tikslus, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir mokantys nario mokestį; LGA asocijuoti nariai neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami į LGA valdybą, revizijos komisiją ir į vadovaujančias pareigas.

  • LGA garbės nariais gali tapti asmenys, nusipelnę geštalto metodų srityje ir Lietuvos geštalto asociacijai.

Kontaktai
• Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) prezidentas yra Rytis A. Stelingis.
• Norintiems gauti daugiau informacijos apie LGA veiklą, prašome kreiptis į LGA prezidentą Rytį A. Stelingį: mob. tel. 8–699–54647; El. paštas: rytis@gestalt.lt

LGA svetainė: www.lga-gestalt.lt

 


 

 

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS SERTIFIKATAS 

  Įvadas  

Lietuvos geštalto asociacija (LGA) siekdama apsaugoti savo profesiją (geštalto metodus/geštalto terapiją/geštalto psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją yra įdiegusi Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą, Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą ir Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą.

  Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas  

1. Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas. 
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimus.
3. Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimai apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:
1. Teorija ir metodologija – 600 val.
2. Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
3. Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
5. Baigiamasis diplominis darbas.

  Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas


1. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas. 
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus.
3. Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimai apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val. :
1. Teorija ir metodologija – 600 val.
2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
5. Likusios 50 valandų yra skirtos kitoms mokymo programoms, seminarams, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.
6.   Baigiamasis diplominis darbas.

 

Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas


1. Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas.  
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę supervizijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus geštalto supervizoriaus kvalifikacinio lygio reikalavimus. 
3. Geštalto supervizoriaus kvalifikacinio lygio reikalavimai apima: 
A. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą.
B. Supervizijos mokymo programą, kuri apima:

1. Teoriją ir metodologiją (supervizijos teoriją ir praktiką geštalto terapijoje) -  ne mažiau kaip 75 val.
2. Hyperviziją (supervizijos superviziją (individualią ir/arba grupinę)) -  ne mažiau kaip 50 val.
3. Supervizinę praktiką - ne mažiau kaip 120 val. (pastaba: šis kriterijus negalioja supervizijos mokymo programoms, kurios prasidėjo iki 2018 m. rugsėjo mėn. 6 d.).
4. Baigiamajį kursinį darbą.

C. Supervizijos mokymo programa vyksta mažiausiai 18 mėnesių laikotarpyje, kurios metu besimokantys susitinka ne mažiau nei tris kartus supervizijos teorijos - metodologijos mokymuisi ir hypervizijai.

D. Supervizijos mokymo programą veda ne mažiau kaip du LGA sertifikuoti geštalto supervizoriai ir/arba Europos geštalto asociacijos (EAGT) akredituoti supervizoriai, kurie:

1. Yra LGA arba EAGT tikrieji nariai ne mažiau kaip 8 metus.
2. Turi ne mažiau kaip 5 metų geštalto terapijos supervizijos patirtį.